Academic Staff (Chinese Section)
Academic Staff (English Section)
Academic Staff (Putonghua Section)
Academic Staff (Foreign Language Section)
Research / Project Staff
Administrative, Clerical & Support Staff
Staff Achievements
 
 


職銜
英文姓名
中文姓名
電話
辦公室
電郵
主任 Dr LI Ying Xi, Cissy
李贏西
3411 7589
OEE1202
yxli@hkbu.edu.hk
副主任 Dr. LEUNG Man Fong 梁文芳
3411 7592
OEE1208
mfleung@hkbu.edu.hk
榮譽作家 Mrs HO WU Yin Ching
何胡燕青
 
中文組主任 Dr NG Hok Chung
吳學忠
3411 5851
OEE805(H)
hcng@hkbu.edu.hk
高級講師 Dr CHU Siu Cheung
朱少璋
3411 5042
OEE805(E)
cschu@hkbu.edu.hk
  Mr TANG King Yu
鄧擎宇
3411 5901
OEE805(C)
kytang@hkbu.edu.hk
一級講師 Mr MAK Shu Kin, Sunny
麥樹堅
3411 5857
OEE805(B)
maksk@hkbu.edu.hk
二級講師 Dr CHAN Yuen Sau 陳遠秀 3411 2263 OEE1015 yuensauchan@hkbu.edu.hk
  Dr HU Haiying, Alex
胡海英
3411 7239
OEE1015
hhyhk@hkbu.edu.hk
助理講師 Mr CHAN Yin Fung, Ivan
陳彥峯
3411 7043
OEE805(D)
ivanchanyf@hkbu.edu.hk
  Ms LAM Hoi Yung, Vienna
林海容
3411 7271
OEE805(F)
vienna@hkbu.edu.hk
  Mr YU Lung Kit
余龍傑
3411 5850
OEE805(D)
yulungkit@hkbu.edu.hk
兼職講師 Ms CHAN Ngan Shuen 陳藝璇 3411 7639 OEE1014 nganschan@hkbu.edu.hk
  Dr LAW Ching
羅菁
3411 5043
OEE805(F)
lawching@hkbu.edu.hk